استاده جلومو گرفت گفت:
چرا تو ارزشیابی اساتید بهم 12 دادی؟
بهش گفتم:
من به شما 12 ندادم شما خودت 12 گرفتی:|
آآآآخ که دلم خنك شد..